Az ünnepélyes díjátadás programja

Az ünnepélyes díjátadás helyszíne, időpontja és közreműködői:
Budapest Kongresszusi Központ, 1998. december 15.

Dr. Chikán Attila gazdasági miniszter

Dr. Pálinkás József oktatási miniszterhelyettes

Dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke

Garay Tóth János, a kuratórium elnöke

Pohárköszöntőt tartott: Dr. Chikán Attila gazdasági miniszter

Bojár Gábor

fizikus, a Graphisoft Rt. alapítója és elnök-vezérigazgatója

A díjat az építészet és az építőipar számára készült integrált objektum-orientált háromdimenziós tervező szoftver fejlesztésében és világméretű elterjesztésében, az információ-technológiai ipar fejlődését segítő Graphisoft Park létrehozásában, a hazai szoftveripar nemzetközi rangjának emelésében, a magyar szellemi termékek exportjának növelésében kifejtett meghatározó és eredményes tevékenységéért kapta.

Budapesten született 1949-ben. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerezte fizikus diplomáját, a Graphisoft Rt. alapítója és elnök-vezérigazgatója. Korábban az Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet – matematikai csoportvezetője, ahol terepen végzett geofizikai mérések kiértékeléséhez fejlesztett ki talajrétegek elhelyezkedését modellező szoftvert, hordozható számítógépekre. Irányítása alatt a Graphisoft nemcsak a legsikeresebb kelet-európai multinacionális szoftver-gyártó céggé vált, hanem az első öt között szerepel a világ építészeti CAD piacán. Magasfokú komplex mérnöki alkotás eredményét vitte sikerre, stratégiai termékét, a számos elismerést és szakmai díjat kivívott ArchiCAD építészeti tervező szoftvert ma félszázezren használják az egész világon. A magyar tudomány, kultúra, oktatásügy, gazdaságügy és a gazdasági innováció szolgálatában több társadalmi szervezet tagja és tisztségviselője. A számítógépes programok, az információs technológia fejlesztése terén tanusított kreatív munkáját, a hazai szoftveripar rangjának növelésében kifejtett eredményes tevékenységét Kalmár László-díjjal, Eötvös Lóránd-díjjal és Széchenyi-díjjal ismerték el.

Dr. Hertelendi Ede

fizikus, az MTA Atommagkutató Intézetének osztályvezetője

A díjat a felszin alatti vizek védelme, a környezet radioaktív szennyezettségének vizsgálata, a stabil és radioaktív környezeti izotópok méréstechnikájának fejlesztése, a béta-sugárzó izotópok aktivi-táskoncentrációjának meghatározása, a nemzetközi szinten elismert pontosságú, alacsony hátterű radiokarbon mérőrendszer ill. az ország egyik legkorszerűbb könnyűelem izotóp-analitikai és nemesgáz laboratóriuma létrehozása és az erre alapozott monitoring rendszer kialakítása terén elért eredményeiért nyerte el.

Szegeden született 1950-ben. A szegedi József Attila Tudományegyetem fizikus szakán szerezte diplomáját. A fizika tudomány kandidátusa, az MTA Atommagkutató Intézet Föld- és Környezettudományok Osztályának vezetője. Kutatási területe az izotópanalitika, az izotóphidrológia és izotópgeológia, az atomerőművek és radioaktív hulladéktárolók környezeti hatásainak vizsgálata, a radionuklid transzport modellezése. Több környezetvédelemmel és radioaktív hulladékkal, illetve hulladéktárolással kapcsolatos EU programban magyar képviselő és a magyar kutatások vezetője. Kutatócsoportjával tíz éve dolgozik a hazai nukleáris energetika és radioaktív hulladéktárolás környezetvédelmi feladatainak megoldásán, melyhez létrehozta a szükséges laboratóriumi és instrumentális hátteret is. Eredményeit közel száz tudományos közlemény, könyvrészlet és egyetemi jegyzet tanúsítja. Több hazai és nemzetközi tudományos és akadémiai bizottság tagja.

Az MTA Atommagkutató Intézet Interdiszciplináris díjának, Intézeti díjának és a Szádeczky-Kardoss Elemér-díj tulajdonosa.

Dr. Kürti Sándor

vegyészmérnök, a KÜRT Computer Rt. vezérigazgatója

A díjat a világon elismert és egyedülálló adatmentési technológia kidolgozásában, a fejlesztési eredmény hasznosítására alkalmas szervezet létrehozásában és működtetésében, a magyar szellemi termékek nemzetközi elterjesztésében és a magyar szakemberek tekintélyének növelésében vállalt meghatározó szerepéért, alkotói, vezetői tevékenységéért kapta.

Budapesten született 1947-ben. A Veszprémi Vegyipari Egyetemen a Vegyipari Folyamatok Automatizálása szakán végzett, majd rendszermérnöki diplomát és műszaki doktori címet szerzett. Kőolajipari technológiák automatizálásával foglalkozott a MOL Rt. Dunai Finomítójában. Ma a KÜRT Computer Rendszerház Részvénytársaság vezérigazgatója. Az adat-mentési (data recovery) technológia egyik kidolgozója. E technológia kidolgozásáért és alkalmazásáért a KÜRT Computer elnyerte a legjelentősebb innovációért járó Magyar Innovációs Nagydíjat. Rendszeresen publikál, az adatmentés és az adatvédelem (data security) technológiájához kapcsolódó kutatási eredményeit egyetemi előadásanyagok, szak és ismeretterjesztő cikkek ismertetik. Vezetése alatt a KÜRT Computer olyan világszínvonalú terméket állít elő, mellyel az nemzetközileg ismert és elismert vállalkozás lett. A számítógép-tudományban, annak alkalmazásában elért eredményeiért Kalmár László-díjjal tüntették ki. Szervezési és társadalmi tevékenységéért elnyerte az 1997. év Informatikai Menedzsere díjat.

Dr. Marossy Kálmán

vegyészmérnök, a BorsodChem Rt. tudományos főmunkatársa

A díjat a méréstechnikai találmányok kidolgozása és hasznosításának elősegítése, a műanyagok fizikájának kutatása, a polimer keverékek szerkezetének relaxációs módszerekkel történő vizsgálata és a termékek fejlesztése terén elért eredményeiért, a jövő nemzedék oktatásában vállalt szerepéért kapta.

1949-ben született Fülöpszálláson. Vegyészmérnöki diplomáját majd PhD fokozatát a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. A BorsodChem Rt. tudományos főmunkatársa.Fő kutatási területe a polimer keverékek szerkezetének tanulmányozása relaxációs mód-szerekkel, elsősorban depolarizációs spektroszkópiával. Emellett a műanyagok, különösen a PVC speciális vizsgálati kérdéseivel is foglalkozik. Eredményeit számos tudományos közlemény, szakcikk és szabadalom ismerteti. A hazai és a nemzetközi konferenciák rendszeres előadója. Mint alkalmazott kutató fontosnak tekinti a tudományos eredmények gyakorlati bevezetését. Tapasztalatait a felsőoktatásban is hasznosítja, a Miskolci Egyetem Kohómérnöki Karán anyagmérnök hallgatókat oktat. Tagja a Miskolci és a Debreceni Akadémiai Bizottság szakmai munkabizottságainak, az Európai Műanyagfeldolgozók Szövetsége (EuPC) építőipari bizottságának.

Dr. Schmidt János

agrármérnök, a PANNON Agrártudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára

A díjat a különböző eredetű takarmányféleségek fehérje és zsírtartalmának jobb kihasználása, az állatok takarmányhasznosításának javítása, a környezetszennyező hulladékok hasznosítása, a zöldtakarmányok biológiai tartósítószereinek előállítása, az EU előírásaival konform fehérje-értékelési rendszer kidolgozása terén elért eredményeiért, továbbá ezen témakörökben kifejtett magas szinvonalú felsőoktatási tevékenységéért nyerte el.

Feketeerdőn született 1935-ben. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1959-ben szerzett kitüntetéses agrármérnöki oklevelet. A PANNON Agrártudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA doktora.Kutatómunkájának területe a kérődzők energia-, fehérje- és aminosavellátásának javítása, a takarmányok konzerválása, melléktermékek takarmányozási célú hasznosítása. Több bypass energia- és fehérjekészítmény, valamint a monogasztrikus állatok takarmányozásában hasznosítható energiakiegészítő készítmény kifejlesztését irányította. Jelentős eredményeket ért el a harmadik generációs biológiai tartósítószerek fejlesztésében. Kilenc szabadalmazott eljárás kidolgozásában vett részt. Elnöke az MTA Állattenyésztési, Állatnemesítési és Takarmányozási Tudományos Bizottságának, a Veszprémi Akadémiai Bizottság Agrártudományi Szakbizottságának, s ugyancsak elnökként irányítja a Codex Pabularis Hungaricus Szerkesztőbizottságát. Eredményeit 7 könyvben, ill. könyvrészletben, továbbá több mint 200 publikációban tette közzé.

Az Újhelyi Imre-díj, a Wilhelm Kirchner-díj, valamint az MTA Darányi Ignác-díj tulajdonosa.

Dr. Tisza Miklós

gépészmérnök, a Miskolci Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára

A díjat a képlékeny hidegalakítás, az anyagtudomány és mechanikai technológia terén kifejtett kimagasló kutatási-fejlesztési tevékenységéért, az innovációs technológia transzfert elősegítő szervező munkájáért, a különböző nemzetközi kutatási projektek irányításában vállalt meghatározó szerepéért, a graduális és posztgraduális képzésben, a mérnökgenerációk nevelésében végzett kiemelkedő és példamutató munkájáért kapta.

Debrecenben született 1949-ben. A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen 1972-ben szerezte kitüntetéses gépészmérnöki oklevelét. A Miskolci Egyetem Széchenyi Professzori Ösztöndíjas, tanszékvezető egyetemi tanára, a műszaki tudomány doktora. Közel három évtizede tevékenykedik a felsőoktatás, a műszaki fejlesztés és a tudományos kutatás területén. Szűkebb szakterülete a számítógépes mérnöki módszerek alkalmazása az anyagtudományban és a képlékenyalakításban. Szakmai eredményeit többszáz tudományos közleményben, szakcikkekben, rangos nemzetközi konferenciákon tartott előadásokban, egyetemi tankönyvekben és jegyzetekben adta közre. Szakirodalmi munkásságáért OMBKE Nívódíjban és Műszaki Irodalmi Díjban részesült. Az utóbbi évtizedben több, a Világbank által finanszírozott felsőoktatás-fejlesztési projekt vezetőjeként segítette elő a hazai felsőoktatásban zajló reform-folyamatok megvalósulását. Tudományos kutatómunkája szorosan kapcsolódik ipari-gyakorlati problémák megoldásához is. A hazai ipar számára végzett több, nagyjelentőségű kutatómunka eredményét bevezetett know-how-k, szabadalmak, számos helyen alkalmazott programrendszerek fémjelzik. Az IDDRG Európai regionális elnökhelyettese, a New York Academy of Sciences, valamint az Európai Képlékenyalakítási Szövetség, az ESAFORM Tudományos Tanácsának, az MTA és a MAB több szakbizottságának tagja.

Munkásságát több alkalommal is elismerték, a Signum Aurcum Universitatis kitüntetés tulajdonosa.

Havass Miklós

matematikus, a SZÁMALK Rt.és a MTESZ elnöke

A díjat az informatikai kutatásban elért eredményeiért, az informatikai kultúra és oktatási hátterének megalapozása, a SZÁMALK bázisán az ország egyik informatikai oktatóközpontjának létrehozása, a hazai és nemzetközi műszaki-tudományos kapcsolatok fejlesztése, a tudomány-szervezés terén tartósan és eredményesen folytatott magasszintű szervezési, vezetési és irányítási tevékenységéért – melyet a MTESZ elnökévé történt megválasztása is fémjelez -, a hazai innovációs kultúra kialakításában betöltött szerepéért kapta.

Szegeden született 1940-ben. A József Attila Tudományegyetemen végzett, matematikus. A SZÁMALK Rendszerház Rt. elnöke. A nagymultú vállalat, irányítása mellett lett a hazai számítástechnika vezető hazai tulajdonú vállalkozásává. Egyik kezdeményezője volt a hazai szoftver-fejlesztői kapacitás nemzetközi bekapcsolásának. Meghatározó szerepet játszott a magán felsőoktatási intézményrendszer kialakításában. Kezdeményezője, alapítója és irányítója volt az International Busines School – Budapest üzletemberképző főiskolának, továbbá a hazai távoktatás úttörőjének számító és ma már évi 15000 hallgatót oktató Gábor Dénes Főiskolának. Szakterülete a rendszer szoftverek fejlesztése, a szoftver-technológiák kutatása, az informatikai konvergencián alapuló információs társadalom hatásainak vizsgálata. Irányítása mellett dolgozták ki a Nemzeti Informatikai Stratégiát. Számtalan szakmai publikáció szerzője, rendszeres előadó. A MTESZ és a HUNAGI elnöke, a NJSZT egyik alapítója. Többek között tagja az OMFB Tanácsnak, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Bizottságnak.

A Neumann-díj, a MTESZ-díj, az Aschner Lipót-díj és a Fényes Elek Emlékérem tulajdonosa.