Felterjesztési felhívás>>
Részletes felterjesztési feltételek letölthető >>
Pályázati adatlap letölthető >> 

2023 évi Gábor Dénes-díjak átadás képek megtekinthetők>> 

 

Hazai Gábor Dénes díj

Gábor Dénes-díj

 

A Gábor Dénes-díjak alapvető célja a névadó életpályájával szimbolizált innovatív magatartás elismerése. A Gábor Dénes-díj egy 125 mm átmérőjű bronzplakett, amely a Díj és a kitüntetett nevét, a kitüntetés évszámát, a névadó tudós hologram képét tartalmazza. A díjat díszoklevél és pénzdíj egészíti ki.

A díjak társadalmi ismertsége és elismertsége – az 1989-ben történt alapítás óta – fokozatosan növekedett. A díjak kiadásának feltételeit a Fővárosi Törvényszék végzésével közhasznú szervezetként bejegyzett NOVOFER Alapítvány és a céljait támogató szervezetek és egyének biztosítják.

 

            Hogyan értesülhetnek az érintettek a felhívásról?

A felhívást részben a műszaki és természettudományi egyesületeken, a kamarákon, a szakmai szövetségeken és egyéb érdekvédelmi szervezeteken, az érintett minisztériumokon és országos hatáskörű intézményeken, az egyetemeken keresztül, részben az internet és a szaksajtó közreműködésével, továbbá közel ezer gazdálkodó szervezet közvetlen megkeresése útján juttatjuk el az érdekeltek minél szélesebb köréhez.
A határainkon kívül élő alkotókat érintő felhívások népszerűsítését segítik a határainkon túli szakmai szervezetek és a magyar diplomáciai testületek is.
Az aktuális felhívások a NOVOFER Alapítvány honlapján www.gabordenes.hu is hozzáférhetők és letölthetők.

 

            Kik jelölhetők a díjakra?

A Gábor Dénes-díjakra való felterjesztés általános szabálya szerint olyan, Magyarországon élő, magyar állampolgárságú, vagy határainkon túl élő, magyar nemzetiségű, magyarul tudó, kreatív, innovatív, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő (kutató, fejlesztő, feltaláló, egyetemi vagy főiskolai oktató, műszaki-gazdasági vezető, vállalkozó) szakemberek jelölhetők, akik a gazdasági, műszaki vagy tudományos élet bármely szakterületén (élettudományok, energiagazdálkodás, gépjárműipar, felsőoktatás, infokommunikáció, informatika, ipar, környezetvédelem, közlekedés, logisztika, egészségügy, mezőgazdaság, szolgáltatás, vízgazdálkodás, …)

 • kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
 • jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
 • megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez,
 • személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük innovációs készségét és képességét.

Az ideális jelölt teljesen új tudást létrehozó szakember, akinek műszaki-szellemi alkotását eredményesen hasznosítják, aki ismereteit a gyakorlatban alkalmazza, látóköre messze meghaladja a szűken vett szakterületet.

A Gábor Dénes-díj általános esetben az elmúlt 5 évben folytatott, kiemelkedően eredményes mérnöki alkotó munka, kutatói teljesítmény vagy eredeti felfedezés elismerését célozza. Egyetlen kivétel ez alól az Életmű Díj, ahol az életút során született eredményeket ismerheti el a Kuratórium.

A díj csak egyszer nyerhető el. A Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat.

A díjra nem jelölhető az államigazgatási vagy önkormányzati szervek vezetője, vezető beosztású kormánytisztviselője, köztisztviselője, sem a szolgálati jogviszony (munkaviszony) tartama alatt, sem az annak megszűnését követő két éven belül.

A díj személyre szóló, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők.

 

             Kik lehetnek felterjesztők és ajánlók Gábor Dénes-díjra?

A díjra a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természettudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek és a gazdasági tevékenységet folytató társaságok vezetői valamint a Gábor Dénes-díjjal korábbiakban kitüntetettek terjeszthetik fel a látókörükbe került és a feltételeknek megfelelő, általuk ismert, szakmailag és erkölcsileg egyaránt elismert szakembereket.

A Kuratórium az önjelölést nem értékeli.

Ajánlónak célszerű felkérni a szakmában országos, vagy nemzetközi hírnévvel és tudományos minősítéssel rendelkező „független” szakembert (pl.: akadémikus, egyetemi tanár, kutató professzor, stb.) vagy korábbi Gábor Dénes-díjazottat.

Egy felterjesztési időszakban a felterjesztő és az ajánló csak egy jelöltet támogathat. Többes közreműködés (felterjesztés, ajánlás) esetén az időben később regisztrált felterjesztést a Kuratórium nem értékeli.

 

            Kik nem lehetnek felterjesztők, ajánlók?

Nem lehet felterjesztő a jelölttel családi kapcsolatban, vagy alárendeltségi, ill. jogilag vagy gazdaságilag függő viszonyban álló személy (pl.: házastárs, szülő, gyermek, a jelölt beosztottja, a jelölt jóindulatától függő üzletfél, stb.), valamint a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának vagy felügyelő bizottságának elnöke és tagja.

 

A Kuratórium a felterjesztővel vagy a jelölttel alárendeltségi-, függelmi-, vagy családi kapcsolatban álló szakember ajánlását nem értékeli. A Kuratórium nem fogadja el ajánlónak a felterjesztő szervezet alkalmazottját, ill. a felterjesztő szakmai vagy érdekvédelmi szervezet, szövetség, egyesület tisztségviselőjét. Azaz: a felterjesztő és az ajánló nem lehet egyazon szervezet dolgozója, ill. tisztségviselője.

Nem lehet ajánló a NOVOFER Alapítvány Kuratóriumának vagy Felügyelő Bizottságának elnöke vagy tagja.

 

            Mi a felterjesztés megkívánt tartalma?

1. Kitöltött és aláírt adatlap

Az adatlap formalizált, melynek aktuális változata a www.gabordenes.hu honlapról letölthető. Fontos, hogy a felterjesztés címszavas indokának (a konkrét műszaki-szellemi alkotások megnevezése és ezek hasznosítási eredményének ismertetése) már az adatlapon is meg kell jelenni.

2. Felterjesztés indoklása

A jelölt innovatív tevékenységének és eredményeinek rövid (legfeljebb 3 A4-es gépelt oldal terjedelemben), lényegre törő és konkrét bemutatása, a Gábor Dénes-díjra való felterjesztés indoka. A felterjesztés indoklása nem azonos a szakmai életrajzzal. Az indoklásban kell rámutatni arra, hogy a jelölt által végzett és a szakmai életrajzban felsorolt tevékenységek milyen hatást gyakoroltak például a gazdaságra, a tudományra, a fejlesztésre, a közéletre, az életminőségre, a környezetre, stb. Itt kell megnevezni a jelölt konkrét műszaki-szellemi alkotásait, és itt kell ismertetni azok hasznosítási eredményét.

3.  A jelölt szakmai életrajza

A jelölt képzettségének és munkásságának legfeljebb 2 oldal terjedelmű ismertetése. (A szakmai életrajz lehet önéletrajz is abban az esetben, ha a felterjesztés a Jelölt tudomásával történik!)

4. Hivatkozott alkotások, eredmények listája

A felterjesztés indoklásában hivatkozott alkotás/ok/ ill. szakmai eredmények listája (a jelentős találmányokról, szabadalmakról, egyéb jogi védettséget élvező teljesítményekről, hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési projektekről vagy nemzetközileg is magasan idézett tanulmányokról, cikkekről).

5. Két ajánlólevél

Két, a jelölt szakmájában elismert, tekintélyes szakembernek a jelölt kitüntetését támogató, legfeljebb 1-1 oldal terjedelmű ajánló levele. (A jelölt és az ajánlók között nem lehet összeférhetetlenség! A felterjesztő és az ajánló (a felterjesztést támogató) nem lehet azonos személy!)

 

A felterjesztéssel, ajánlással és elbírálással kapcsolatos valamennyi dokumentum nyelve a magyar!

A teljes felterjesztést (a felterjesztés megkívánt tartalma 1-5.) elektronikusan kell megküldeni az alapitvany@novofer.hu e-mail címre. Postai úton, papír alapon nem kérjük a felterjesztés megküldését.

Az elektronikus teljes felterjesztés beküldési határideje 2024. október 11. – magyar idő szerint 24 óra. Egy e-mailben csak egy jelölt felterjesztési dokumentációja továbbítható.

 

            Hová, hány példányban és meddig kell a felterjesztéseket elküldeni?

A teljes felterjesztést (a felterjesztés megkívánt tartalma 1-5.) elektronikusan kell megküldeni az alapitvany@novofer.hu e-mail címre. Postai úton, papír alapon nem kérjük a felterjesztés megküldését.

Az elektronikus teljes felterjesztés beküldési határideje 2024. október 11. – magyar idő szerint 24 óra. Egy e-mailben csak egy jelölt felterjesztési dokumentációja továbbítható.

 

            Kik döntenek a felterjesztésekről?

A díj odaítéléséről a NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma dönt. A hiányos (adatlapot, indoklást, szakmai életrajzot, vagy ajánló leveleket nem tartalmazó) felterjesztéseknél a kiíró hiánypótlást kérhet. A Kuratórium döntése végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs.

A Kuratórium elnöke:

Dr. Bendzsel Miklós (In Memorian Gábor Dénes-díjas gépészmérnök, mérnök-közgazdász, szabadalmi ügyvivő, címzetes egyetemi tanár. A Szabadalmi Információs Központ igazgatója, majd a Magyar Szabadalmi Hivatal, később a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke volt. Az szabadalmi, védjegy és szerzői jogi, illetve KFI és design szakterületeken számos hazai és nemzetközi szervezetben töltött-, tölt be vezető tisztséget. Az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja, a Magyar Mérnökakadémia elnöke. Az European Design Leadership Board tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem díszpolgára.)

A Kuratórium tagjai:

 Dr. Blaskó Gábor (Gábor Dénes-díjas vegyészmérnök, a kémiai tudományok doktora, az MTA rendes tagja. A szerves kémia, a biológiailag aktív természetes szerves vegyületek kémiája, és a gyógyszerkémia szakértője. Korábban az EGIS Gyógyszergyár kutatási igazgatója, később a Servier Research Institute of Medicinal Chemistry ügyvezető igazgatója, jelenleg tudományos tanácsadója. A Budapesti Műszaki és Gazdaság-tudományi Egyetem díszdoktora, valamint címzetes egyetemi tanára. Az MTA Szerves- és Biomolekuláris Kémiai Bizottságának, továbbá a Gyógyszerész-tudományi Osztályközi Komplex Bizottságnak tagja.)

 Fülöp Zsolt (Gábor Dénes-díjas fizikus, Ph.D, az MTA doktora. Az HUN-REN Atommagkutató Intézet volt igazgatója, jelenleg tudományos tanácsadója, a nukleáris asztrofizika szakértője. Az Európai Fizikai Társulat Magfizikai Bizottságának volt elnöke. Többek között a LUNA-II tudományos együttműködés, az Országos Atomenergia Hivatal Tudományos Tanácsa és a Debreceni Egyetem Természettudományi Doktori Tanács tagja.)

 Karsai Béla (Gépészmérnök, MBA és PhD. A kilenc vállalatból álló KARSAI Holding elnök-vezérigazgatója. A Bolyai-díj Alapítvány alapító tagja, a Pro Progressio Alapítvány kurátora. A Magyar Közgazdasági Társaság tagja, valamint a Magyar Mérnökakadémia tiszteletbeli tagja.)

Dr. Pap László (Gábor Dénes-díjas villamosmérnök, a műszaki tudományok doktora, az MTA rendes tagja. A hírközléselmélet és a hírközlő rendszerek technológiáinak szakértője. A HUN-REN Tudományos Tanács soros elnöke. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professzor emeritusa, korábban oktatója, dékánja és stratégiai rektorhelyettese, a Mobil Innovációs Központ elnöke, Magyar Telekom Felügyelő Bizottságának elnöke, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagja volt.)

Dr. Prószéky Gábor (Gábor Dénes-díjas, Széchenyi-díjas programtervező matematikus és nyelvész, az MTA doktora, a Nyelvtudományi Kutatóközpont főigazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára, az NKFIH Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kollégiumának elnöke. 1991-ben egyik alapítója és több mint 25 éven át igazgatója az első hazai nyelvtechnológiai kutatás-fejlesztésre specializálódott vállalkozásnak, a MorphoLogic cégnek. Több cikluson át elnöke az MTA Szótári Munkabizottságának, az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának, a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének, alelnöke az Informatikai Vállalkozások Szövetségének és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságnak.)

 

            Melyek az értékelés szempontjai?

Az alakilag megfelelő felterjesztések főbb értékelési szempontjai:

 • a jelölt kreativitása, innovativitása, eredményeinek gyakorlati hasznosítása,
 • az elismerni kívánt kiemelkedő teljesítmény időszerűsége, aktualitása,
 • a szakmai tevékenység eredményessége (műszaki, gazdasági, társadalmi hatások),
 • elismertség (hazai és nemzetközi szakmai körökben a jelölt megítélése),
 • alkotói, feltalálói tevékenység (újítás, szabadalom, know-how, szoftver),
 • a jelölt szakmai-társadalmi tevékenysége,
 • a tudás átadás aktivitása, színvonala,
 • publikációs tevékenység,
 • vezetési képesség (csapatépítés, alkotómunka infrastrukturális feltételeinek megteremtése).

 

            Mikor és hogyan értesülnek a felterjesztők és a díjazottak az eredményről?

Az elbírálás eredményéről, a döntés megszületése után 2-3 napon belül e-mail értesítést kapnak a díjat elnyerők, a díjazottak felterjesztői és ajánlói.

A díjat el nem nyert jelöltek felterjesztői (azaz csak a felterjesztők!) 30 munkanapon belül kapnak értesítést. A díjazottak személyét és a kitüntetés indokát az ünnepélyes díjátadást követően, a szaksajtó, a rádió és a televízió segítségével széles körben is nyilvánosságra hozzuk. A nemleges döntéseket a kuratórium nem indokolja.

 

            Mikor és hogyan történik a Gábor Dénes-díjak átadása?

A díjat minden évben ünnepélyes keretek között adjuk át a meghívott állami vezetők közreműködésével, a különböző szakmai, tudományos, társadalmi vagy érdekvédelmi szervezetek, felsőoktatási intézmények, innovációs parkok és alapítványok tisztségviselőinek, a korábbi díjazottjaink, a média képviselőinek jelenlétében.

A Gábor Dénes-díj ünnepélyes átadásának időpontja az adott év decembere.

 

            Honnan nyerhető további információ?

További felvilágosítás kérhető az Alapítvány ügyvezetőjétől: Olasz-Hesz Anikó tel: +36 30 4848-004, e-mail: alapitvany@novofer.hu.

Az aktuális adatlap, a felhívás és az általános tájékoztató a www.gabordenes.hu Internet címről letölthető.

A program támogatói:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, FOXCONN, MBH Bank Nyrt.,  VEOLIA Energia Magyarország Zrt., B+N Referencia Zrt.,
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt., Jamrik Péter, Karsai Műanyagipari Holding, Servier Kutatóintézet Zrt., CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.

 

Szakmai együttműködő partnerek:

Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Gál József holográfus, Kasza Magdolna grafikus, KELLO Könyvtárellátó Kft., Országos Tudományos Diákköri Tanács, Rákóczi Szövetség, Természettudományi Kutatóintézet.