Az ünnepélyes díjátadás programja

Az ünnepélyes díjátadás helyszíne, időpontja és közreműködői:

Magyar Fejlesztési Bank, 1997. december 17.

Dr. Gál Zoltán, az Országgyűlés elnöke

Dr. Fazakas Szabolcs ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter

Dr. Lotz Károly közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Dr. Nagy Frigyes földművelésügyi miniszter

Dr. Huszty András, a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatója

Jamrik Péter igazgató, az alapító képviselője

Garay Tóth János, a kuratórium elnöke

Pohárköszöntőt tartott: Dr. Huszty András vezérigazgató, a vendéglátó képviselője

Díjazottak

Bolyky János

mérnök-közgazdász, a COVENT Ipari Tőke Befektető Rt. vezérigazgatója

A díjat a kutatás-fejlesztési tevékenység finanszírozási kérdéseinek vizsgálata és a finanszírozási módszerek kidolgozása, az ipari K+F intézetek reorganizációja, az Ózdi Ipari Park létrehozása, az innovációs projektek befogadása és megvalósítása terén folytatott magasszintű szervezési, vezetési és irányítási tevékenységéért, a hazai innovációs kultúra kialakításában betöltött szerepéért nyerte el.

Ózdon született 1950-ben. Okleveles villamosmérnök, mérnök-közgazdász, a COVENT Ipari Tőke Befektető Rt. vezérigazgatója, az Igazgatóság alelnöke. Folyamatosan publikált a sokcsatornás analóg és digitális méréstechnika és jelfeldolgozás hardver és szoftver kérdéseiről, a munkához kapcsolódóan számos találmányi bejelentés, szabadalom és az iparban gyártott készülék született. Munkássága kezdetektől az innovációhoz, a műszaki fejlesztéshez kötődik, 1984-től ezek finanszírozásának kérdésköreihez kapcsolódik. Vezetésével a COVENT Rt. több, a nemzetközi versenyképesség szempontjából is számottevő projektet finanszírozott, ezzel közvetve jelentős nemzetgazdasági eredményt hozott. Magasszintű szervezési, vezetési és irányítási tevékenységet folytat az ipari K+F intézetek reorganizációja, az Ózdi Ipari Park létrehozása, az innovációs projektek befogadása és megvalósítása terén, a hazai innovációs kultúra kialakításának aktív részese. Szakértőként folyamatosan részt vett a kockázati tőke alapokról és társasá-gokról szóló törvény előkészítésében. Széles körben végez társadalmi tevékenységet, számos érdekvédelmi és szakmai szervezet tagja vagy tisztségviselője, a Magyar Innovációs Szövetség főtitkára.

A Jánossy Díj, a Pro Inventore díj tulajdonosa.

Dr. Bitó János

matematika-fizika szakos tanár, a Robottechnikai és Automati-zálási Központ igazgatója

A díjat a hazai robottechnikai, a soft computing technikákon alapuló új vezérlési módszerek kutatása, az optoelektronikai érzékelők, az optikai jelfeldolgozás, az információs technológiák fejlesztése, a robotvezérlési stratégiák fizikai és matematikai alapjainak kidolgozása terén elért eredményeiért és e témakörökben kifejtett oktatói tevékenységéért kapta.

Szegeden született 1936-ban. A „József Attila” Egyetem természettudományi karán, matematika-fizika szakon szerezte diplomáját, a műszaki tudomány doktora, az ELTE címzetes egyetemi tanára. A kutatás, fejlesztés, felsőfoku oktatás elkötelezettje, a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter informatikai főtanácsadója, a hazai robottechnikai kutatások és alkalmazások nemzetközi szinten is elismert szakértője. Szakterülete az elektron és plazmafizika, az optoelektronikai érzékelők, az optikai jelfeldolgozás fejlesztése, a robotvezérlési stratégiák fizikai és matematikai alapjainak kidolgozása, a soft computing technikákon alapuló új vezérlési módszerek kutatása, az információs technológia. Eredményeit többszáz tudományos közlemény, szakcikk, továbbá egyetemi jegyzetek és tudományos ismeretterjesztő könyvek ismertetik. Tagja az MTA több szakmai bizottságának, tagja és tisztségviselője több hazai és nemzetközi tudományos társaságnak.

Szakmai tevékenységét hazai és nemzetközi kitüntetések egyaránt fémjelzik. A Bródy Imre Díj, az Eötvös Lóránd Díj tulajdonosa.

Dr. Hermecz István

vegyészmérnök, a CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyárának kutatója, a preklinikai fejlesztés vezetője

A díjat a biológiailag aktív nitrogénhídfős vegyületek kutatása, a különböző gyógyszerhatóanyagok és intermedierek szabadalmilag független előállítási eljárásainak kidolgozása, az endogén prosztagladinok és módosított származékok környezetbarát, high-tech kémiai megoldásokat tartalmazó eljárásainak megalkotása és megvalósítása terén elért eredményeiért, több mint száz sikeres gyógyszeripari találmány megalkotásában vállalt tevékenységéért kapta.

Szegeden született 1944-ben. A Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karán diplomázott, a kémiai tudományok doktora, címzetes egyetemi tanár. A CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyárának kutatója, a preklinikai fejlesztés vezetője. Kutatási területe a gyógyszerkémia, a heterociklusos vegyületek szintézise, reaktivitásuk és konformációs viszonyaik tanulmányozása, a prosztag-landinok ipari totálszintézise. A SOTE Gyógyszerészkar, a BME Vegyészmérnöki kar oktatója. Eredményeit több mint száz sikeres gyógyszeripari találmány, szakkönyvek és tudományos publikációk sora tanusítja. Több tudományos társaság és akadémiai bizottság tagja és tisztségviselője.

A Zempléni Géza-díj, a Jedlik Ányos-díj tulajdonosa.

Dr. Naszlady Attila

belgyógyász, kardiológus, a Magyar-Máltai Szeretet-szolgálat főigazgató-főorvosa

A díjat az orvostudomány és a műszaki tudományok határterületein folytatott eredményes kutató és oktató munkásságáért, a szív, az érrendszer és a tüdő működésével kapcsolatos számítógépes módszerek tudományos megalapozása, kidolgozása és alkalmazása, az orvosi chip kártyák fejlesztése és bevezetése terén elért, nemzetközi szinten is elismert eredményeiért kapta.

1931-ben született Budapesten. 1958-ban „Summa cum laude” minősítéssel védte általános orvosi diplomáját, majd belgyógyász és kardiológiai szakképesítést szerzett. Akadémiai doktor, a SOTE címzetes egyetemi tanára, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat főigazgató-főorvosa. Az orvostudomány és a műszaki tudományok határterületein oktat és kutat. Országosan és világszerte egyaránt nagy elismerés övezi a szív, az érrendszer és a tüdő működésével kapcsolatos számítógépes módszerek tudományos megalapozásában, kidolgozásában és alkalmazásában elért eredményeiért. Több újítás és találmány megalkotója, nemzetközi konferenciák felkért előadója. Számtalan társadalmi, szakmai ill. tudományos egyesület tagja vagy tisztségviselője, szaklapok szerkesztője, tudományos és szakmai cikkek szerzője, az Európai Orvosinformatikai Társaságok Szövetségének megválasztott elnöke.

A Kalmár emlékérem tulajdonosa, Kiváló egyetemi oktató, Kiváló orvos. 1993-ban lovaggá ütötték Bouillon várában.

Dr. Valastyán Pál

technológus mérnök, a műszaki tudományok doktora, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. fejlesztési igazgatója

A díjat a hazai szénhidrogén bányászat fejlesztése, a földgáz és kőolaj kitermelés és feldolgozás kutatási-fejlesztési hátterének szervezése, a hatékonyságot, a minőséget, az üzemeltetési biztonságot növelő újítások és találmányok kidolgozása és bevezetése terén elért eredményeiért kapta.

Nagylakon született 1946-ban. Az Azizbekov Azerbajdzsán Kőolaj- és Vegyipari Egyetemen szerezte technológus mérnöki diplomáját, a műszaki tudományok doktora, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. US Üzletcsoport fejlesztési- és beruházási igazgatója. Élete és munkássága összefonódik a hazai szénhidrogén bányászat fejlesztésével, a földgáz és kőolaj kitermelés és feldolgozás kutatási-fejlesztési hátterének szervezésével, a hatékonyságot, a minőséget, az üzemeltetési biztonságot növelő újítások és találmányok kidolgozásával és bevezetésével. Hazai és nemzetközi tudományos fórumok rendszeres előadója, eredményeit szakfolyóiratokban is publikálja. Tagja az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek, aktív szerepet vállal az MTA Bányászati Tudományos Bizottság és a Szegedi Akadémiai Bizottság munkájában, az ENSz szakmai szervezetének, az International Gas Union földgáztermelési és tárolási szekciójának magyar képviselője.

Papp Sándor

gépészmérnök, az OPEL Hungary Járműgyártó KFT motorgyári igazgatója

A díjat a modern motorgyártási technológiák magyarországi meghonosításáért, a legújabb szervezés és vezetéselmélet gyakorlati alkalmazása terén elért eredményeiért, a világon egyedülálló „Párhuzamos és Flexibilis (Agilis) Gyártási Rendszer” bevezetésében vállalt irányító szerepéért nyerte el.

Fehérgyarmaton született 1955-ben. Járműgépész diplomáját a Zwikaui Mérnöki Főiskolán védte meg. Első munkahelye a Csepel Autógyár Kísérleti és Kutatási Főosztálya volt, ahol a különböző gépjárművek alvázainak kísérleti gyártásával, majd menetdinamikai fejlesztésével foglalkozott. 1991-ben lépett be a GM Hungary Szentgotthárdi Gyárába ahol a minőségi filozófia, a gyártási és szerelési rendszerek adaptálása, bevezetése és fejlesztése volt a feladata. 1993 óta az OPEL Hungary Járműgyártó KFT Motorgyár igazgatója. Szakterülete a modern szervezés és vezetéselmélet gyakorlati alkalmazása. Hazánkban az elsők között vezette be a „Karcsú Szervezet” szerinti munkavégzést, magasabb szintre emelte a „Teljeskörű Gyártásközbeni Karbantartás” koncepcióját, létrehozta a problémamegoldás folyamatában rendkívül hatékonynak bizonyult „Projekt Szervezet”-eket, irányításával megvalósult a világon egyedülálló „Párhuzamos és Flexibilis (Agilis) Gyártási Rendszer”. A Gépipari Tudományos Egyesület tagja, járműipari szakértő.

Eredményeit a GM Elnöki Tanácsa kitüntetéssel ismerte el.

Turi János

okleveles állattenyésztő, mezőgazdasági szakmérnök, a Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Rt. vezérigazgató-helyettese

A díjat a növénynemesítés, az új vetőmagfajták előállítása és elterjesztése, a biológiai alapok fenntartása, a környezet védelme, a mezőgazdaságban alkalmazott módszerek fejlesztése ill. korszerüsítése, a működőképes mezőgazdasági nagyvállalati modell kidolgozása, a szellemi alkotások létrejöttének ösztönzése, az iparjogvédelmi kultúra terjesztése terén elért eredményeiért kapta.

Kisujszálláson született 1937-ben. Kitüntetéses mezőgazdasági mérnök, vetőmag-gazdálkodási szakmérnök, a Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Rt. általános vezérigazgató-helyettese. Szakterülete a növénynemesítés, az új vetőmagfajták előállítása és elterjesztése, a biológiai alapok fenntartása, a környezetkímélő talajerő utánpótlás megvalósítása, a mezőgazdaságban alkalmazott módszerek fejlesztése ill. korszerüsítése, a mezőgazdasági nagyvállalati modell kidolgozása majd működtetése, mely tevékenység eredményeit újítások és találmányok sora jelzi. A vezetése alatt álló területen az anyagi és technikai háttér megteremtésével ösztönzi a szellemi alkotások létrejöttét, hangsúlyt fektet a szellemi termékek jogvédelmére. A Magyar Vetőmagkereskedők Szövetsége, a Vetőmag Terméktanács elnöke, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület elnökségi tagja.