GDPR Tájékoztató

amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (a továbbiakban, mint „GDPR rendelet”) alapján került elfogadásra

 1. Jelen tájékoztatót a NOVOFER Alapítvány a Műszaki Szellemi Alkotásért (továbbiakban röviden: NOVOFER Alapítvány), (székhely: 1112 Budapest, Hegyalja út 86., Cg: 01-10-041794, képviseli: Dr. Bendzsel Miklós, a kuratórium elnöke), mint Adatkezelő bocsátotta ki abból a célból, hogy tájékoztassa a vele szerződő felet (a továbbiakban a GDPR rendelet alkalmazása szempontjából röviden, mint: „Érintett”), hogy a pályázatban/szerződésben megadott személyes adatait a pályázat elbírálása illetve szerződés teljesítése jogcímén és céljából kezeli.
 2. A GDPR rendelet értelmében „személyes adat” az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Tájékoztatjuk, hogy a NOVOFER Alapítvány az Érintettel kapcsolatban semminemű szenzitív adatot nem kezel és automatizált profilalkotást nem végez.
 3. A személyes adatok címzettjei: az alapítvány kuratóriumának tagjai, titkára és a könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani a személyes adatokat.
 4. A személyes adatok tárolásának időtartama: a pályáztatás évét illetve szerződés megszűnését követő 10 év, amennyiben a személyes adatok számla kiállításának alapját képezik, úgy azokat a számviteli jogszabályok szerint 8 évig őrizzük meg. Kivételt képeznek az 1995. évi LXVI. törvény alapján az un. munkaügyi iratok (a munkavállalók adatai, a biztosításra és járulékfizetésre vonatkozó adatok), melyek nem selejtezhetők.
 5. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából.
 6. A személyes adatok átadásra kerül(het)nek jogérvényesítés céljából az Alapítvány által megbízott ügyvéd részére.
 7. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja: elsősorban a pályáztatás folyamata, az Alapítvány a programjain/pályázatain résztvevők rendszeres tájékoztatása, a létrejövő szerződés megkötése, a szerződés (megrendelés) teljesítése érdekében történik, mint például: hírlevelek küldése az Alapítvány programjairól, pályázat elbírálása, számla kiállítása, annak könyvelése.
 8. Az adatkezelés jogalapját a GDPR rendelet (44)., (47). és (111). Preambulum bekezdései jelentik, azok jogszerűségét a 6. cikk a.), b.) és c.) alpontjai jelölik. A NOVOFER Alapítvány a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelést (azaz az adatkezelő jogos érdekében érvényesítése céljából történő adatkezelés) is végezhet.
 9. Tájékoztatjuk azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől az Érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint kérheti az Érintettre vonatkozó adatok hordozható formában történő átadását, amelyet elektronikus (pdf, docx, stb.) formátumban tudunk rendelkezésére bocsátani.
 10. Amennyiben hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, úgy tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához joga van, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 11. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés vonatkozásában joga van a magyar felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: + 36 0 391-1400
Fax: +36 1 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatainak részünkre történő szolgáltatása részben jogszabályon alapul, amennyiben adatok hiányában számla vagy számviteli bizonylat nem kiállítható. Részben pedig az adatkezelés szerződés kötésének előfeltétele, az adatok átadásának elmulasztása esetén szerződéskötés nem megoldható.